Privacy verklaring

Vrienden van Pater Peeters (VvPP) is ervan overtuigd dat de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. VvPP leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaan wij om met uw gegevens

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

VvPP legt ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift de volgende persoonsgegevens vast: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en projecten van VvPP, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. Zo kan VvPP op maat informeren over activiteiten en projecten die voor u mogelijk interessant zijn. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over VvPP per post, e-mail of telefoon kunt u dit melden aan VvPP. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Indien u contact met VvPP opneemt, wordt er gebruik gemaakt van uw gegevens zoals die bekend zijn bij VvPP. Ook worden er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard. Zo kan VvPP u een volgende keer weer goed van dienst zijn.

VvPP verstrekt uw gegevens nooit aan derden, met uitzondering van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van VvPP. Met deze verwerkers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze verwerkers vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

VvPP draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbaar zijn.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens VvPP van u heeft geregistreerd, kunt u een verzoek sturen voorzien van uw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina. U ontvangt dan van ons binnen een maand de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. VvPP zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Donatieformulier

Om u een indruk te geven welk verschil een vervoer of communicatiemiddel kan maken, zijn in het donatieformulier voorbeelden opgenomen. De kosten van een vervoer- of communicatiemiddel verschillen per project en per land. Online donaties worden in principe niet aan specifieke projecten, vervoermiddelen, communicatiemiddelen of landen gegeven.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. VvPP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van www.vriendenvanpaterpeeters.nl.

Op www.vriendenvanpaterpeeters.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. VvPP is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Vragen, klachten, bezwaar of geschillen

Het Vrienden van Pater Peeters Fonds is sinds 1 april 2019 een bestemmingsfonds binnen MIVA. Correspondentie en telefonisch contact verloopt dan ook via Stichting MIVA.

Als u een klacht, opmerking of vraag heeft over VvPP, kunt u die richten aan Stichting MIVA, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of info@miva.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie. Heeft u een klacht raadpleeg dan onze volledige klachtenregeling.

Cookies

VvPP maakt op www.vriendenvanpaterpeeters.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan VvPP om u een betere service te verlenen. Deze informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

VvPP gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies om het bezoek aan de website te monitoren.
  • Advertising cookies om bezoekers van de website relevante advertenties van VvPP te tonen op andere websites.
  • Social media cookies om het voor bezoekers mogelijk te maken om pagina’s van de website te delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat die op uw eigen computer zijn opgeslagen. Als u cookies verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser staat onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.